Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy družstva

  

 

 

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

 

 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat i domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob.  Jako doplňkový  charakter vlastní činnosti může v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

 

 

Článek 1

Obchodní jméno a sídlo

 

Obchodní firma:  Bytové družstvo Výškovická 117,119

Sídlo:  Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2265/117, PSČ 700 30

 

 

 

Článek 2

Předmět činnosti

 

1. Předmětem  činnosti družstva je zajištění provozu a správy domu a hospodaření se společným

    majetkem družstva, zejména:

ñ  správa majetku družstva,

ñ  zajišťování bytových potřeb členů družstva,

ñ  zajišťování  služeb spojených s bydlením,

ñ  přidělování družstevních bytů, resp. nebytových prostor a uzavírání příslušných nájemních smluv, přičemž družstevním bytem nebo nebytovým prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který  se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem

ñ  pronájem bytových a nebytových prostor a uzavírání smluv o nájmu a pronájmu

ñ  správa domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví i jiných osob.

 

2. Bytové družstvo nemůže změnit předmět své činnosti a stát se jiným než bytovým družstvem, ledaže ani jeden jeho člen již není nájemcem  družstevního bytu či žádnému členovi nevznikne za zákonných podmínek právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

 

Článek 3

Definice družstva

 

1. Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, v právních vztazích  vystupuje              

    svým jménem  a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem

2. Družstvo je obchodní  korporací

3. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na ztrátě družstva uhrazovací povinnost,

    a to až do výše svého základního členského vkladu.

 

 

ČÁST DRUHÁ

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

 

 

Článek 1

Vznik členství

 

1. Členství vzniká:

    a) při založení družstva dnem vzniku družstva,

    b) za trvání  družstva přijetím  za člena  na  základě  písemné  přihlášky  a  složením  základního 

        členského  vkladu,

    c) převodem nebo přechodem družstevního podílu,

    d) jiným způsobem stanoveným zákonem.

 

2. Členem družstva může být pouze fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt.

    Z titulu dědění se může  stát členem i osoba  nezletilá nebo fyzická osoba, která  nemá na  území

    České  republiky pobyt. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.

 

3. Členství  vzniká  dnem,  kdy  představenstvo  rozhodne  o  přijetí  za člena  na  základě  písemné

    přihlášky. K přihlášce  musí být přiloženo potvrzení o zaplacení  základního členského  vkladu a

    závazek  k   převzetí  vkladové  povinnosti.  O  převzetí   vkladové  povinnosti   uzavře  člen  s

    družstvem písemnou smlouvu .Družstvo vrátí členský vklad občanovi, kterého nepřijalo za svého

    člena, a to do 30 dnů od rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

 

Článek 2

Družstevní podíl

 

1. Družstevní podíl představuje  práva a povinnosti člena družstva plynoucí z členství v družstvu.

2. Každý člen může mít pouze l družstevní podíl. Rozdělení družstevního podílu je možné jen

    tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou nebytových prostor anebo

    družstevního bytu a nebytového prostoru.

3. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.

4. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

5. Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov pro

    přijetí  za člena družstva podle ustanovení ZOK nebo těchto stanov.

6. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) anebo

    právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Je-li družstevní

    podíl ve společném jmění manželů, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela.  K tomu

    se přihlédne při vypořádání dědictví.

7. Člen družstva je oprávněn svůj družstevní podíl převést na osobu, která splňuje podmínky vzniku

    členství podle stanov.

 

 

Článek 3

Přechod členství

 

1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu včetně nájmu bytové jednotky (nebytového

    prostoru) na dědice, kterému připadl družstevní podíl.

 

2. Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství

     zaniklo,

 

3. Členství  v  družstvu  přechází  i  dnem  vzniku  nájmu  družstevního  bytu  na  základě  dohody o

    výměně družstevních bytů.

 

 

Článek 4

Převod družstevního podílu

 

1. Člen  družstva  může  převést  svůj družstevní podíl   v bytovém družstvu  na fyzickou osobu, 

    která  splňuje  podmínky  pro  vznik  členství. Převod  družstevního podílu  v bytovém družstvu

    nepodléhá souhlasu orgánů družstva.

 

2. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné

    smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž

    účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavřené takové

    smlouvy.

 

3. V případě  společného  členství  manželů  musí být  na  smlouvě  o  převodu  družstevního podílu

    členských  práv  a  povinností  podpisy osobu manželů.

 

4. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

 

5. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na

    uzavření  smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu,

    anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a

    povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů

    bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo

    s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

 

 

Článek 5

Společné členství manželů

 

 

1. Společné  členství  manželů  v bytovém družstvu  vznikne,  jestliže  je  družstevní  podíl  součástí

    společného  jmění  manželů , z něhož  jsou  oba  manželé oprávněni  a povinni  jednat  společně a

    nerozdílně.  Jako společní členové mají vždy jeden hlas.

 

3. Je - li  s  družstevním  podílem, který  je  součástí  společného  jmění  manželů, spojeno právo na

    uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném

    nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen

    nájem družstevního bytu , jde o společný nájem manželů.

 

4. Přeměnilo - li  se společné  členství  manželů  na  výlučné  členství  jednoho  z nich,  nemá  tato

    skutečnost vliv na společné nájemní právo.

 

5. Společné  členství  manželů  zaniká vypořádáním  společného  členství  manželů  nebo  marným

    uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.

 

 

 

Článek 6

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen družstva má právo zejména:

    a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské

        schůze

    b) volit a být volen do orgánů družstva,

    c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům

        poskytuje,

    d) na roční  vyúčtování jím zaplacených zálohových plateb a na vypořádání přeplatku z tohoto

        vyúčtování dle zásad schválených členskou schůzí,

    e) na vypořádací podíl v případě zániku družstva,

    f) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo

        stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k představenstvu družstva a být o jejích vyřízení

        informován

    g) na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství,

    h) nahlížet do seznamu členů družstva,

    i) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze  včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně

        vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie zápisu

    j) člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej  na

        schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi  musí být písemná a musí

        z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo

        nesmí  být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva,

        jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi  udělenou žádnou plnou moc.

 

2. Člen družstva je povinen zejména:

    a) Dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platným

        čs. právním řádem.

    b) Platit dílčí vynaložené náklady bytového družstva, zejména na: správu, údržbu, opravy, daně

        pojištění, provoz domu   

        a úhradu služeb spojených s užíváním bytu či nebytových prostor, a zálohy na ně  v

        předepsané výši  a lhůtě splatnosti.

    c) Uhradit nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb v předepsané výši a lhůtě splatnosti.

    d)  účastnit se členských schůzí družstva.

    e) oznamovat družstvu bezodkladně změny týkající se člena. Jde-li o člena a nájemce bytového

        prostoru i příslušníků jeho domácnosti, resp. uživatelů bytu, které jsou podstatné pro vedení

        členské, bytové a nebytové evidence a pro zúčtování služeb. Neučiní-li tak ani do dvou měsíců

        ode dne, kdy změna nastala, jedná se o porušení povinnosti  člena závažným způsobem.

    f) uhradit družstvu škodu jím způsobenou. 

    g) V případě  nepřítomnosti v bytě, která má být delší než 2 měsíce či snížené dosažitelnosti je

        člen družstva povinen tuto skutečnost oznámit zástupcům družstva společně s označením

        osoby, která po tuto dobu  zajistí v nezbytném případě vstup do bytu (nebytového prostoru).

        Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení povinností člena závažným způsobem.

   h) Hradit veškeré opravy v bytě (nebytovém prostoru).

   i) Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostorů,

       předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor), jakož i společné

       prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru).

   j) Provádět stavební úpravy bytu jen na základě schválení představenstvem družstva, které

       předchází písemná žádost člena s uvedenou specifikací změn, v opačném případě se jedná o

       porušení povinností závažným způsobem.

   k) Při vzniku nájmu oznámit družstvu počet osob v bytě, jejich jména, příjmení a data narození;

       změny těchto údajů, uzavření manželství nebo přechod nájmu oznámit družstvu bez zbytečného  

       odkladu a neučiní-li to ani  do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, má  se za to, že porušil

        svoji povinnost závažným způsobem.

    l) Umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném oznámení zjišťovaly

       technický  stav bytu (nebytového prostoru), popř. ostatních bytů a nebytových prostorů či domu

       jako celku.

  m) Podílet se na základě rozhodnutí členské schůze  na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši

       trojnásobku základního členského vkladu.

  

 

Článek 7

Členský vklad

 

Členský vklad  tvoří:

ñ  základní členský vklad

ñ  další členský vklad

ñ  dodatečný členský vklad

 

 1. Základní členský vklad je podíl člena na základním kapitálu družstva. Je pro všechny členy stejný a činí 2.500,- Kč.
 2. Další členský vklad je vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a příslušejícího pozemku nebo na technické zhodnocení domu.
 3. Dodatečný členský vklad je vklad člena družstva, jehož výši stanoví členská schůze pro případ uzavření nájemní smlouvy o nájmu uvolněného bytu (nebytového prostoru), změně velikosti stávajícího družstevního bytu (nebytového prostoru), nástavby, vestavby či přístavby dalšího družstevního bytu v domě nebo při přijetí nájemce nedružstevního bytu za člena družstva.
 4. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo s členem písemnou dohodu, která obsahuje výši peněžitého vkladu nebo specifikaci předmětu nepeněžitého vkladu, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti.
 5. Není-li vypořádání dodatečného členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad ani jeho část žádným způsobem vypořádat.

 

Článek 8

Seznam členů

 

 1. Družstvo vede seznam všech svých členů a udržuje jej v s souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisuje:

ñ  jméno a bydliště, případně jiná členem určená doručovací adresa

ñ  manželé se v seznamu členů uvádějí jako společní členové. Je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů bez ohledu na společný nájem manželů k družstevnímu bytu.

ñ  den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu

ñ  výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu

 1. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu evidovaných údajů bez zbytečného odkladu, družstvo provede oznámené změny poté, co mu budou prokázány. Člen má právo do seznamu nahlížet a vyžádat si bezplatné potvrzení o svém členství.
 2. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo použít pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být použity pouze se souhlasem člena, kterého se týkají.

 

 

Článek 9

Zánik členství

 

 1. Členství v družstvu zaniká:

            a) písemnou dohodou mezi členem družstva a družstvem

            b) vystoupením člena

            c) vyloučením člena

            d) smrtí člena

            e) převodem družstevního podílu

            f) přechodem družstevního podílu

            g) zánikem družstva bez právního nástupce

            h) prohlášením konkursu na majetek člena

            i) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu, resp. insolvenčního návrhu pro nedostatek

               majetku člena

            j) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností

           k) právní mocí vydáaného exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností

               po  uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti a byl-li v této lhůtě

               podán  návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu             

           l) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení  o výkonu rozhodnutí nebo

               v exekuci

          m) jiným způsobem stanoveným zákonem

 1. Zánikem členství, které bylo spojeno s právem nájmu družstevního bytu nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, toto právo zaniká. Současně zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti.
 2. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
 3. Členství v družstvu se rovněž obnovuje, jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu

 

 

Článek 10

Dohoda

 

Dohoda o skončení členství musí mít písemnou formu. Členství končí dnem sjednaným  v dohodě.

 

 

Článek 11

Vystoupení

 

 1. Člen může z družstva vystoupit. Vystoupení musí mít písemnou formu. Členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vyloučení doručeno družstvu. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení představenstvu družstva.
 2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.

 

 

 

 

 

Článek 12

Úmrtí

 

Zemře-li člen družstva, jeho členství zaniká.

 

 

Článek 13

Vyloučení

 

 1. Člen může být vyloučen jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství.

            Za porušení členských povinností závažným způsobem se považuje zejména:

 

            a) je-li člen družstva pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti

                družstvu, jeho členovi nebo jiným osobám, které bydlí v domě ve vlastnictví bytového

                družstva, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází

            b) nezaplatí-li člen družstva nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců

            c) poškozuje-li člen družstva byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem

            d) způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže bytovému družstvu nebo osobám, které

                v domě bytového družstva bydlí

            e) užívá-li člen družstva neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo

                ujednáno

            f) přenechal-li člen družstva byt do podnájmu třetí osobě bez souhlasu bytového družstva

            g) člen družstva neoznámí bytovému družstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2

                měsíců, zvýšení počtu osob ve své domácnosti

            h) ví-li člen družstva předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než 2 měsíce

                 a neoznámí tuto skutečnost včas pronajímali současně s označením osoby, která po dobu

                 jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně

                 zapotřebí, přičemž nesplněním této povinnosti nastane vážná újma

            i)  provedl-li člen družstva úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu bez

                předchozího souhlasu bytového družstva

            j)  neuhradí-li člen družstva nejméně tři splátky členského vkladu, k němuž se zavázal.

 

 1. Před rozhodnutím o vyloučení musí být členovi zaslána písemná výstraha, o které rozhoduje představenstvo družstva a je v ní uveden důvod jejího udělení a upozornění člena na možnost vyloučení a současně se člen vyzve, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil.
 2. O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o možnosti vyloučení, nejpozději však  do 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
 3. Rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. V případě společného členství se rozhodnutí doručí každému z manželů, z nichž každý má právo proti tomuto rozhodnutí vznést námitky bez ohledu na vůli druhého z manželů.
 4. Proti  rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odůvodněné námitky  k členské schůzi do 30 dnů ode dne doručení  oznámení o vyloučení.
 5. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.
 6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek vylučovaná osoba  může podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne rozhodnutí o vyloučení návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

 

 

 

 1. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatňovat žádná práva plynoucí ze zániku členství.
 2. Představenstvo družstva může rozhodnutí o vyloučení člena z družstva zrušit. Se zrušením vyloučení musí vylučovaná osoba písemně souhlasit.

 

 

Článek 14

Vypořádací podíl

 

 

 1. Při zániku členství za trvání družstva má bývalý člen nárok na vypořádací podíl.
 2. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním  období zaniklo členství k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období.
 3. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě l roku poté, kdy jeho výše byla nebo mohla být zjištěna nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení.
 4. Podmínkou výplaty vypořádacího podílu je uvolnění bytu člena, jehož členství zaniklo.
 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své pohledávky za bývalým členem.
 6. Při převodu členských práv a povinností nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou.

 

 

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY DRUŽSTVA

 

Článek 1

Orgány družstva

 

Orgány družstva jsou: 

ñ  členská schůze

ñ  představenstvo

ñ  kontrolní komise

 

 

Článek 2

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo  na více členských schůzích. Jeden zmocněnec může na členské schůzi  zastupovat maximálně 1/3 všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.
 2. Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně však lx za každé účetní období.
 3. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
 4. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

            Pozvánka obsahuje:

            a) firmu a sídlo družstva,

            b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak,

                aby co  nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,

            c) označení, zda se svolává členské schůze nebo náhradní členská schůze

            d) program členské schůze

            e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu

                členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

            Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov,

            obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

 1. Představenstvo svolá členskou schůzi, požádá-li o to kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně 1/5 všech hlasů.
 2. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze,   oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.
 3. Na žádost  členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Pokud žádost o zařazení došla po zaslání pozvánky nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, informuje o tom představenstvo členy družstva na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzí tím není dotčena.
 4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
 5. Do způsobilosti členské schůze patří:

            a) přijímat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

            b) volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise,

            c) Schvalovat roční účetní závěrku, roční zprávu o hospodaření družstva  a jeho činnosti

            d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty,

            e) schvalovat poskytnutí finanční asistence,

            f) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,

            g) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,

            h) rozhodovat o přeměně družstva,

            i) rozhodovat o určení odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů

               družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněno tyto orgány nebo jejich členy volit

               a odvolávat; a schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK

            j) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

           k) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva,

            l) rozhoduje o použití rezervního fondu,

           m) volit a odvolávat likvidátora a rozhodnout o jeho odměně,

           n) schvalovat zprávu likvidátora a o naložení s likvidačním zůstatkem,

           o) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,

           p) schvalovat zásady hospodaření, zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů,

               zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního nebytového prostoru a úhrad za

               plnění spojená s jeho užíváním a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na   opravy a

               dodatečné investice, schvalovat výši poplatku na správu družstva podle čl. 37 odst. 4,

           q) rozhodovat o významných majetkových dispozicích,

           r) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo obecně závazné právní předpisy

               svěřují do působnosti členské schůze,

       

 

 

 

 

 1. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina  všech členů družstva, majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li ZOK  nebo stanovy účast  členů majících vyšší počet hlasů.

            Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů družstva.

 1. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o

            a) schválení poskytnutí finanční asistence

            b) uhrazovací povinnost

            c) zrušení družstva likvidací

            d) přeměně družstva

            e) vydání dluhopisů

       je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech členů, a          usnesení musí být přijato  alespoň 2/3 přítomných členů. V těchto případech  rozhodování    členské schůze má každý člen 1 hlas.

 1. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi bez zbytečného odkladu  náhradní členskou schůzi se stejným programem a stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.  Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, bez ohledu na počet přítomných členů.  Pozvánka na tuto schůzi musí být předána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze.
 2. O každé členské schůzi  se pořizuje do 15 dnů od konání zápis, který musí obsahovat:                        

             a) datum a místo konání schůze

             b) přijatá usnesení

             c) výsledky hlasování,

             d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

             e) příloha k zápisu, a to:

                 - seznam účastníků schůze

                 - pozvánka na schůzi

                 - podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.            

 1. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše ona.
 2. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o:

            a) změny stanov

            b) zrušení družstva s likvidací

            c) přeměnu družstva

            d) podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva

 1.  Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
 2. Člen nemůže vykonávat na členské schůzi hlasovací právo,

            a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,

            b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti  rozhodnutí o jeho vyloučení z          družstva,

            c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,

            d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční  asistence ve vztahu k němu.

 1. Každý člen družstva se může dovolávat neplatnosti usnesení členské chůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti  členské schůze pro rozpor s právními předpisy.  Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o rozhodnutí dověděl nebo mohl dovědět, nejpozději  však do l roku od přijetí rozhodnutí. Byli-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, tzn. rozhodování per rollam, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí.
 2. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.

 

 

Článek 3

Rozhodování per rollam

 

 1. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam.
 2. Při rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje.

            a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění

            b) lhůtu pro doručení vyjádření člena v délce 15 dnů od doručení návrhu členovi

            c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

 1. Nedoručí-li člen ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 2. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny.
 3. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.
 4. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí  oznámí osoba oprávněná svolat jednání bez zbytečného odkladu všem členům.

 

 

Článek 4

Představenstvo

 

 1. Představenstvo je statutární orgán družstva.
 2. Představenstvo má 3 členy a je voleno členskou schůzí na dobu 5 let.
 3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
 4. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Za představenstvo jedná navenek předseda, který může pověřit zastupováním jiného člena představenstva.
 5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Musí se sejít do 10dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě  nedostatků.
 6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva.
 7. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. Organizuje a řídí i běžnou činnost družstva.
 8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
 9. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.
 10. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
 11. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo v obdobném postavení, s výjimkou společenství vlastníků jednotek nebo družstva, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
 12. Člen představenstva nesmí být současně  členem kontrolní komise družstva nebo jinou oprávněnou osobou podle zápisu v obchodním rejstříku,
 13. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plynu něco jiného.
 14. V případě smrti, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena představenstva, zvolí nejbližší členská chůze nového člena představenstva. Nebude-li z výše uvedených důvodů představenstvo plnit svou funkci, jmenuje chybějícího člena soudu na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen.
 15. Pokud počet členů představenstva neklesl pod  polovinu, může představenstvo jmenovat zvoleného náhradníka.

 

 

Článek 5

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
 2. Při výkonu své působnosti  je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
 3. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na dobu 5 let.
 4. Kontrolní komise se vyjadřuje písemně k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
 5. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy.
 6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, případně místopředsedu.
 7. Člen kontrolní komise k tomu pověřený je oprávněn účastnit se jednání představenstva. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, účastní se jednání její předseda. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat.
 8. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.

 

 

Článek 6

Společná ustanovení k části třetí

 

 1. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva, který je svépravný a starší 18-ti let.
 2. Funkční období členů orgánů družstva je 5 let. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně na základě rozhodnutí členské schůze.
 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné.
 4. Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednající orgán neusnese na hlasování tajném.
 5. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit toto orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze družstva, nejdéle však do 3 měsíců od data oznámení a odstoupení. Od tohoto dne nastupuje první náhradník.
 6. Orgán, který člena družstva do funkce zvolil, jej také odvolává.
 7. Za výkon funkce mohou členové volených orgánů družstva obdržet funkční odměnu podle zásad schválených členskou schůzí družstva.
 8. Pro účely naplnění činnosti družstva mohou být vydávány představenstvem dílčí směrnice dle  potřeb družstva. Tyto směrnice budou jednotlivě projednány a schváleny členskou schůzí a budou k nahlédnutí na představenstvu družstva.
 9. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani statutárními zástupci právnických osob s obdobným předmětem činnosti.

 

ČÁST ČTVRTÁ

NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYTOVÉHO PROSTORU)

 

 

Článek 1

Vznik nájmu

 

 1. Člen má právo uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou k družstevnímu bytu (nebytovému prostoru), který mu byl  přidělen  na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo převodu či přechodu družstevního podílu.
 2. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu a obsahovat označení jednotky, rozsah užívání, výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a způsob jejich výpočtu.

 

 

Článek 2

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 

 1. Družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho užívacích práv.
 2. Spolu s nájemcem mohou domovní jednotku užívat i další osoby podle rozhodnutí nájemce jednotky.
 3. Nájemce může chovat v bytě zvíře, nejsou-li tímto chovem omezována užívací práva ostatních nájemců jednotek v domě. Vzniknou-li chovem zvířete zvýšené náklady na údržbu společných prostor v domě, je nájemce povinen tyto náklady uhradit.
 4. Nájemce jednotky je povinen ohlásit představenstvu družstva všechny osoby, které užívají spolu s ním jednotku po delší dobu než jeden měsíc. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, je povinen oznámit družstvu zvýšení počtu osob bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců. Nesplnění  této povinnosti se považuje za závažné porušení povinnosti nájemce.
 5. Nájemce jednotky je povinen po předchozím oznámení umožnit členům představenstva družstva zjistit technický stav jednotky a osobám pověřeným družstvem  umožnit odpočty měřidel, případně instalaci nových. Rovněž je povinen umožnit přístup k provedení schválených udržovacích prací, rekonstrukcí či revitalizací, prováděných přímo družstvem.
 6. Nájemce hradí  veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, a to včetně zařizovacích předmětů, opravy a výměnu elektrických, vodoinstalacích, kanalizačních a plynových rozvodů v bytě (od měřidel, v případě elektrorozvodů od bytových jističů). Nájemce nehradí opravy  a výměnu rozvodů a radiátorů ústředního topení.
 7. Nepostará-li se nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) o provedení nutných oprav v jednotce, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce samo a požadovat od něj náhradu.
 8. 8. Nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) je povinen  oznámit družstvu bezodkladně potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
 9. Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Žádost o souhlas s provedením prací musí vždy obsahovat přesnou specifikaci prací, včetně nezbytných příloh jako je technická dokumentace, případně statický posudek.  Stavební úpravy v bytě jsou vždy prováděny na náklad nájemce a nejsou považovány za technické zhodnocení hmotného majetku, tzn. že nedojde k navýšení družstevního podílu, a tudíž člen družstva nemá nárok na vypořádání družstva z tohoto titulu při případném ukončení členských práv a povinností k danému bytu.
 10. Nájemce a všichni uživatelé jednotky je povinen dodržovat domovní řád. 

 

Článek 3

Zánik nájmu

 

Nájem jednotky zaniká:

     a) zánikem členství nájemce

     b) písemnou dohodou mezi družstvem a nájemcem jednotky  ke dni stanoveném v dohodě

     c) písemnou výpovědí nájemce jednotky, v tříměsíční výpovědní lhůtě                     

        

  

Článek 4

Podnájem

 

 1. Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí i bez souhlasu pronajímatele.
 2. V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát určité osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžaduje písemnou formu. Přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu třetí osobě bez písemného souhlasu družstva je považováno za porušení členských povinností závažným způsobem.
 3. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem.

 

Článek 5

Výměna bytu

 

 1. Člen  - nájemce družstevního bytu, může uzavřít se souhlasem představenstva družstva dohodu o výměně bytu.
 2. Dohoda o výměně bytu musí mít písemnou formu a musí být úředně ověřena.
 3. Dohodu o výměně bytu se členem družstva se na nového nájemce současně převádějí  členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu.

 

Článek 6

Úhrada za užívání bytu

 

 1. Nájemce bytu (nebytového prostoru) je povinen platit nájemné za užívání jednotky ve výši skutečných nákladů družstvem vynaložených na jeho provoz a správu, ve lhůtách stanovených nájemní smlouvou, jejími přílohami a zásadami družstva.
 2. Součástí nájemného je též částka určená na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (fond oprav). Zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a vždy se převádí do dalších let.
 3. Součástí nájemného může být též splátka členského podílu dle splátkového kalendáře. Výše splátky  a splátkový kalendář stanoví představenstvo družstva.
 4. Nájemce bytu (nebytového prostoru) je povinen platit měsíční nájemné společně se zálohami na služby spojené s užíváním bytu v běžném měsíci ve stanovené výši, a to do 15. dne běžného měsíce
 5. Nezaplatí-li nájemce předepsané platby v termínu, je povinen uhradit zákonný úrok z prodlení, a to ve výši dle platných právních předpisů z dlužné částky za každý den a započatý měsíc prodlení.
 6. Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu provede družstvo nejpozději do 4 kalendářních  měsíců po ukončení zúčtovacího období, a to za každou poskytovanou službu odděleně. Vypořádání nedoplatků a přeplatků z tohoto vyúčtování se provede nejpozději do 3 měsíců po provedení vyúčtování.
 7. Družstvo má právo při výplatě přeplatku započíst své splatné pohledávky vůči nájemci bytu (nebytového prostoru).

 

 

ČÁST PÁTÁ

Hospodaření družstva

 

Článek 1

Financování činnosti družstva

 

 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných hospodařením s byty, případně nebytovými prostory nebo z jiných zdrojů
 2. Družstvo vytváří k zajištění svého hospodaření tyto fondy:

            a) nedělitelný fond,

            b) fond oprav a údržby

 1. Družstvo může vytvořit i další fondy a to na základě schválení členské schůze.

 

 

Článek 2

Základní kapitál

 

 1. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech   členských vkladů  a eviduje se podle jednotlivých členů.

 

 

Článek 3

Nedělitelný fond

 

 1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku.
 2. Nedělitelný fond lze použít k úhradě ztráty. V případě likvidace družstva se stane součástí likvidačního zůstatku a podle návrhu se rozdělí mezi členy.
 3. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva.

 

 

Článek 4

Dlouhodobá záloha na opravy

 

 1. Záloha se tvoří pravidelnými příspěvky z nájemného a převodem podílu členů na zisku družstva.
 2. Záloha se používá na financování oprav, údržby a provozu domu, a to zejména na:

            a) Na opravy, údržbu, modernizaci a revitalizaci společných částí domu, jako je obvodový

              plášť  budovy, včetně balkónů a střechy

         b)  Výměna výplní  stavebních otvorů

         c)  Opravy a údržba společných prostor domu, včetně malby

         d)  Opravy a výměna hlavních částí elektrických, vodoinstalacích, kanalizačních a plynových

               rozvodů, a to: elektrorozvody po bytové jističe, rozvody vody a plynu po bytové měřiče,

               hlavní kanalizační svod po napojení na bytový rozvod

          e)  Opravy a výměna vzduchotechniky

          f)  Opravy a výměna otopné soustavy

          g)  Opravy a výměna rozvodů společné televizní antény

          h)  Opravy a výměna domovních zvonků, otvíračů a telefonů   

 

      3. Nevyčerpaná záloha se převání do následujícího roku.

 

 

 

Článek 5

Finanční hospodaření

 

     Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřním předpisem družstva k hospodaření.

 

 

Článek 6

Účetní závěrka a výkaznictví, účetní rok

 

 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s ní navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku nebo způsob úhrady ztráty.

            a) Rozdělení zisku: Zisk se převede do nedělitelného fondu nebo do dlouhodobé zálohy

                na opravy dle rozhodnutí členské schůze.

            b) Úhrada ztráty:  Vzniklá ztráta se hradí z nedělitelného fondu, z fondu dodatečných

                 dalších  členských vkladů, nerozděleného zisku minulých let, případně členská schůze

                 stanoví  uhrazovací povinnost členům družstva, a to podle stejného kritéria, jakým se

                 podílejí na tvorbě dlouhodobé zálohy.

 1. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty k nahlédnutí.
 2. Roční účetní závěrky a zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
 3. Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince.
 4. Účetnictví se vede za družstvo jako celek.

 

 

Článek 7

Odpovědnost za hospodaření

 

 1. Družstvo odpovídá za závazky celým svým majetkem.
 2. Stát sni jiná právnická osoba neručí za závazky družstva a družstvo neručí za závazky státu nebo jiných právnických osob, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzalo.

 

 

ČÁST ŠESTÁ

Zánik družstva

 

 

 1. Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází jeho zrušení a likvidace.
 2. Družstvo se zrušuje

            a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř.

                 dnem , kdy toto usnesení bylo přijato. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se

                 osvědčuje veřejnou listinou.

            b)  rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to  dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak

                 dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci

            c)  přeměnou družstva fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy

 1. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva, ustanoví likvidátora.
 2. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se ke dni  přeměny bez likvidace.
 3. Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci, jestliže:

            a) není schopno po dobu delší než l rok plnit vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel

            b) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy

            c) porušuje závažným způsobem ustanovení obecně závazného předpisu o hospodaření

               s majetkem družstva

           d) provozuje činnost, která je v rozporu s jinými právními předpisy, zejména jde-li o takovou

               činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva 

 1. Při likvidaci se postupuje dle příslušných ustanovení právních předpisů. Konečnou zprávu likvidátora, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor ke schválení členské schůzi. Podíl člena na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Jestliže po uspokojení práv všech členů na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy rovným dílem.

 

 

ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

 

 

 

Článek 1

Doručování

 

 1. Rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů družstva, jim musí být doručeno nebo oznámeno zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, např. prostřednictvím veřejné datové sítě, a to na adresu, kterou člen družstva sdělil nebo která je družstvu známá.
 2. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případě, že tak stanoví zákon, stanovy případně rozhodnutí členské schůze.

 

Článek 2

Informační deska

 

 1. Družstvo  zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.(Informační deska se doplňkově zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.

 

 

Článek 3

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. Pro úpravu právních vztahů družstva, jeho členů, hospodaření s majetkem družstva a jeho členů a všech dalších postupů, pokud vycházejí ze zákona a nebyly v těchto stanovách uvedeny, použijí se příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích, včetně jejich prováděcích předpisů.
 2. Usneseními těchto stanov se řídí i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy i mezi jeho členy navzájem  před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.
 3. Funkční období členů orgánů družstva, jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel stanovených dosavadními právními předpisy a dosavadními stanovami.

 

 

Článek 4

Platnost a účinnost

 

 1. Nabytím platnosti těchto stanov pozbývají platnost stanovy ze dne .
 2. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne ............................